POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2020-12-11, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2021 rok.

3.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

4.Sprawy bieżące.