WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-12-11, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Słopnice na lata 2021-2025.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Sło...)

5.Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych R...)

6.Sprawy bieżące.