WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-03-19, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2021 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Słopnice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania wskazanego w porozumieniu międzygminnym nr 1 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” – etap I.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmiany Uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja wielokrotna z dnia 11 grudnia i 15 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja z dnia 21 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

15.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja z dnia 11 lutego 2021 r.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

16.Sprawy bieżące.