XVII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-03-19, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2021 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Słopnice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania wskazanego w porozumieniu międzygminnym nr 1 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” – etap I.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmiany Uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja wielokrotna z dnia 11 grudnia i 15 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja z dnia 21 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – petycja z dnia 11 lutego 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

18.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2020 rok.

19.Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2020 rok.

20.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2020 rok.

21.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2020 rok.

22.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2020 rok.

23.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gmin...)

24.Wolne wnioski i informacje.

25.Zakończenie sesji.