POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2021-04-23, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słopnice za 2020 r.

3.Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Słopnice za 2020 rok.

4.Sprawy bieżące.