WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-05-21, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2020.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Sprawy bieżące.

Głosowanie (Sprawy bieżące.)