WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-11-05, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Słopnice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/20 Rady gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt zbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Słopnice, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/129/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

14.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany...)

15.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w...)

16.Sprawy bieżące.

Głosowanie (Sprawy bieżące.)