XXI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-11-12, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gmin...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspó...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Słopnice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/20 Rady gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt zbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Słopnice, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/129/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uch...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wyn...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody naliczania tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obo...)

21.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2020/2021.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zakończenie sesji.