WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-12-17, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Sło...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Słopnice na lata 2022 – 2026.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobra.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2021 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.PUNKT WPROWADZONY PO ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Słopnice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Głosowanie (PUNT WPROWADZONY PO ZMIANIE PORZĄDKU OBR...)

9.Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych R...)

10.Sprawy bieżące.