XXII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-12-29, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Słopnice na lata 2022 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie gminnego prog...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2021 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobra.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Słopnice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziele...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

12.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopni...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i z...)

14.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2021 roku.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.