XXIV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-03-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady G...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2022 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słopnice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie okr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/136/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, przypadających Gminie Słopnice do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka nr 8783 w Słopnicach Królewskich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - część działki nr 9011/1 w Słopnicach Królewskich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach do załatwiania spraw w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

16.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2021 rok.

17.Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2021 rok.

18.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2021 rok.

19.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2021 rok.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zakończenie sesji.