POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2022-05-06, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Słopnice za 2021 rok.

3.Sprawy bieżące.