WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-05-13, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2021.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słopnice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Sprawy bieżące.