XXX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-11-25, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Słopnice.

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspó...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słopnice na lata 2023-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka ewidencyjna nr 5324 Słopnice Królewskie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zakończenie sesji.