WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-12-16, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/203/21 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Słopnice na 2023 rok.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

9.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2023 rok.

10.Sprawy bieżące.