WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-03-24, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2022 roku..

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2023 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Słopnice nieruchomości gruntowych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Sprawy bieżące.