XXXII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-03-31, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2023 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia s...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Słopnice nieruchomości gruntowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2022 rok.

Głosowanie (Sprawozdania z realizacji planu pracy Ko...)

13.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gmin...)

14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2022 rok.

15.Sprawozdane Wójta Gminy Słopnice z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

16.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2022 rok.

17.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2022 rok.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zakończenie sesji.