II SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2018-12-07, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Słopnice

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do tar...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu osło...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizowania...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.