POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2023-04-28, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 marca 2023 roku.

3.Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Słopnice za 2022 rok.

4.Sprawy bieżące.