XXXV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-09-22, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady G...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/21 Rady Gminy Słopnice z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmiany uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Słopnice innym gminom zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie innych gmin oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia p...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspó...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Słopnice gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice dla terenów położonych w Słopnicach Królewskich i Słopnicach Szlacheckich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpien...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.