WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-09-22, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dni...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/21 Rady Gminy Słopnice z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmiany uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Słopnice innym gminom zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie innych gmin oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Słopnice gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice dla terenów położonych w Słopnicach Królewskich i Słopnicach Szlacheckich.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

14.Sprawy bieżące.