WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-12-22, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22 września 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dni...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także uzależnieniom behawioralnym w Gminie Słopnice na rok 2024.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XXXIII/272/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Słopnice a uczęszczającymi do żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tymbark.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Słopnice na 2024 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

13.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2024 rok.

14.Sprawy bieżące.