XXXVII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-12-22, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady G...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także uzależnieniom behawioralnym w Gminie Słopnice na rok 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego prog...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XXXIII/272/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Słopnice a uczęszczającymi do żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tymbark

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie sesji.