WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2024-03-22, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dni...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słopnice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2024 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Słopnice na podstawie wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe oraz określenia zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w mieszkaniu treningowym.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach wspomaganych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

15.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

16.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

17.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

18.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2024 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

19.Sprawy bieżące