XXXIX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2024-03-22, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słopnice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekw...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2024 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia m...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Słopnice na podstawie wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekształcen...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach wspomaganych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

20.Sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2023 rok.

Głosowanie (Sprawozdania z realizacji planu pracy Ko...)

21.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2024 rok.

22.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2023 rok

23.Sprawozdane Wójta Gminy Słopnice z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.

24.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2023 rok.

25.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2023 rok.

26.Wolne wnioski i informacje.

27.Zakończenie sesji