WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-02-08, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice. (projekt 1.19)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2019 w Gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.(projekt 2.19)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki. ( projekt 3.19)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa. ( projekt 4.19)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark. ( projekt 5.19)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słopnice. (projekt 6.19)

8.Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Słopnice.

9.Sprawy bieżące.