WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-03-28, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice. (Projekt 9/19)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słopnice. (Projekt 10 /19)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice (Projekt 11/19)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt 12/19)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik o określonej pojemności. (Projekt 13/19)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Słopnice nieruchomości gruntowej. (Projekt 14/19)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Słopnice. (Projekt 15/19

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

11.Sprawy bieżące.