POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2019-03-29, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Analiza sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Słopnice za 2018 r.

3.Sprawy bieżące.