V SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-03-29, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad V sesji Rady...)

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmin...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)Głosowanie (Wniosek o zwiększenie kwoty dotacji do w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wz...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Słopnice nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i z...)

16.Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2018 rok.

17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach i realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2018 roku.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zakończenie sesji.