POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2019-04-15, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Słopnice za 2018 rok.

3.Sprawy bieżące.