WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-05-31, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.

6.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słopnice za 2018 rok.

7.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Słopnice za 2018 rok.

8.Zapoznania się ze stanem realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2019 rok - wyjazd w teren.

9.Sprawy bieżące.