VI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-06-14, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Zmiany w porządku obrad - usunięcie pkt....)

2.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2018.

5.Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2018.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego G...)

7.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2018.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absoluto...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i z...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.