WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-09-05, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.(Projekt 29/2019)

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słopnice oraz nadania jej statutu. (Projekt 30/2019)

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zmienionej uchwałą Nr VI/52/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r.(Projekt 31/2019)

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice. (Projekt 32/2019)

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Słopnicach w osiedlach pod Mogielicą".(Projekt 33/2019)

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słopnice za I półrocze 2019 r.

11.Sprawy bieżące.