WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-10-12, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. (Projekt 37/19)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. (Projekt 38/19)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości. (Projekt 39/19)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice. ( Projekt 40/19)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.( Projekt 41/19)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach. ( Projekt 42/19)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice. (Projekt 43/19)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok. ( Projekt 44/19)

10.Sprawy bieżące.

11.Przegląd inwestycji realizowanych przez samorząd gminy Słopnice w 2019 roku (wyjazd w teren).