WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-12-05, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie dopłat...)

3.Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwale...)

4.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany...)

5.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany...)

6.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany...)

7.Zaopiniowanie projektu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie ustalen...)

8.Zaopiniowanie projektu w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie Gminneg...)

9.Zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słopnice na lata 2020-2022.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęc...)

10.Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dotychczasowym najemcom, lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie wyraże...)

11.Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w...)

12.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Sło...)

13.Sprawy bieżące.