IX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-12-06, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do tar...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/66/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słopnice na lata 2020-2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dotychczasowym najemcom, lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.