XI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-05-15, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2020 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słopnice i jej jednostkom budżetowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzeni...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie prz...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy...)

17.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gmin...)

18.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2019 rok.

19.Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2019 rok.

20.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2019 rok.

21.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok.

22.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Zakończenie sesji.