XII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-06-19, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gmin...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2019.

5.Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2019.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego G...)

7.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2019.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absoluto...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wz...)

10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zamian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.