XIV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-09-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częs...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Słopnice oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.