POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2020-09-25, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Analiza wykonania budżetu gminy Słopnice za I półrocze 2020 roku.

3.Sprawy bieżące.