WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-11-27, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany...)

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

14.Sprawy bieżące.