XV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-11-27, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspó...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ta...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu osło...)

16.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2019/2020.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zakończenie sesji.